top of page

Wonen naast HMC bedrijven, een kansrijke combinatie

Deze korte studie gaat over de kansen die ontstaan als je woningen met bedrijven in een Hoge Milieu Categorie (HMC4 en hoger) combineert. In eerste instantie lijken deze twee functies slecht samen te gaan. Dit type bedrijven produceert stank, fijnstof en geluid, en veel vervoersbewegingen. Wie wil daar nou naast wonen? Zonder aanpassingen waarschijnlijk een enkeling. Maar binnen de 13 verdichtingslocaties in de zuidelijke Randstad zullen tot 2040 zeker 170.000 woningen in bestaand stedelijk gebied tòch een plekje moeten krijgen,…en op diezelfde locaties staan momenteel veel HMC bedrijven. Dit betekent dus dat de stad zal (blijven) verdichten, óók op en rondom de bedrijventerreinen. Wij beschouwen de combinatie wonen en HMC bedrijven als een paradox, een schijnbare tegenstelling. Combineren betekent transformeren. Maar niet alleen de bedrijven. Oók woningen, overige bedrijvigheid en de openbare ruimte en regelgeving zullen anders vormgegeven moeten worden. Alle stakeholders moeten bewegen.

Aan de basis voor deze opgave staat een slimme stedelijke herverkaveling en clustering van bedrijven met een hoge milieucategorie, en een zoektocht naar samenwerkingen. Ervan uitgaande dat in toekomst in deze gebieden nog steeds ruimte is voor HMC bedrijven ontstaat de vraag hoe om te gaan met de hindercontouren die er dan nog steeds zullen bestaan. Onze studie heeft geresulteerd in een toolbox van mogelijkheden; mogelijke ingrepen voor bedrijven, woningen en openbare ruimte. Los beschouwd zijn de ingrepen eenvoudig, maar het slim en bewust combineren van eenvoudige ingrepen leidt tot succesvolle menging van wonen en bedrijvigheid. Hoe vinden we die juiste combinatie? Daarvoor zijn gedeelde intenties noodzakelijk. Een gezamenlijke stip aan de horizon. Wij zijn er van overtuigd dat de groen-blauwe ruimte de sleutel is tot succes, waardoor de combinatie wonen - HMC bedrijven zal resulteren in een goed stuk stad met een geheel eigen karakter.

In de stad van 2040 zal ruimte schaars zijn, terwijl de stedelijke opgave voor een leefbare en klimaatbestendige stad met ruimte voor groen, water en biodiversiteit alleen maar groter wordt. Deze ruimte – een soort bufferzone - is dé manier om HMC bedrijven en woningen naast elkaar te laten bestaan. De verwachting is dat HMC locaties zich richting 2040 ontwikkelen als hubs, als plekken midden in de stad waar je grondstoffen kan halen en brengen. Rondom deze hubs zal bufferruimte wenselijk zijn, want hinder zal altijd in meer of mindere mate blijven. En die buffer is een kwaliteit! Het biedt namelijk -naast ruimte voor andere bedrijvigheid- vooral veel licht, ruimte, water en groen… en dat is schaars goed geworden in de stad! Deze groen-blauwe bufferruimte is even eenvoudig als doeltreffend in de stad van 2040. Aan de hand van een fictieve locatie lichten wij onze toolbox van mogelijkheden toe.

Studietraject voor de Bouwcampus: DOOR architecten & SMARTLAND

bottom of page