top of page

Toekomstbestendig Oosterdel

Het Oosterdelgebied is een eeuwenoud cultuurlandschap in het hart van een gloednieuwe gemeente Dijk en Waard, bestaande uit langgerekte percelen in een waterrijke omgeving, met cultuurhistorische, natuurlijke en ruimtelijke kwaliteiten. Het gebied kampt met een aantal bedreigingen waardoor het behoud van dit cultuurhistorische landschapsreservaat op de lange termijn niet vanzelfsprekend is. Bijna 30% van de oevers is beschadigd door sterke oeverafkalving. De afkalving is te wijten aan woelende zoogdieren en Amerikaanse rivierkreeften, verkeerd beheer van de akkers, steile oevers zonder oevervegetatie en golfslag door vaarbewegingen en weersomstandigheden. De beherende stichting heeft ontoereikende financiële middelen om het gebied in stand te houden, laat staan het tij te keren.


Smartland onderzocht met de samen-werkingspartners welke maatregelen nodig zijn om het gebied toekomstbestendig te maken. Door oplossen van de directe knelpunten, door invullen van de kansen voor verbetering van kwaliteiten, maar ook door te investeren in de bredere maatschappelijke betekenis van het gebied in de toekomst.


Met het landschapsontwerp zetten we met name in op herinrichting van de oevers en werken we met nature based solutions om te komen tot een aanzienlijk betere waterkwaliteit, waarmee ook de KRW-doelen worden beantwoord.


Locatie: Broek op Langedijk, NL

Type: Landschapsontwerp

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard, HHNK, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg en Museum Broekerveiling

Participatie: Bewoners, agrariërs, gebruikers, stakeholders

Team: Smartland, OAK Consultants, Movaresbottom of page