top of page

Transformatie Bad Vilbelpark Huizen

SMARTLAND is gevraagd om een ontwerp te maken voor de transformatie van het Vilbelpark te Huizen. Het Bad Vilbelpark lag er slecht bij, de paden verzakten, en in het spontaan ontstane moerasbos was het zelfs onveilig door omvallende bomen. Ook onderhoud was zeer moeilijk te realiseren op de natte bodem. De gemeente wilde een plan om het park opnieuw in te richten, ’waardoor de bewoners weer langere tijd kunnen genieten van dit mooie stukje Huizen’.


Eerste aandachtspunt voor het nieuwe ontwerp van SMARTLAND is dan ook geweest om het Bad Vilbelpark klimaat adaptief te maken. Er moest meer ruimte voor water en betere drainage komen. Het park krijgt hierdoor meer waterbergingscapaciteit bij extreme hoosbuien. De bestaande waterpartij is op sommige plekken verbreedt en er is een extra watergang gegraven waardoor een eilandje ontstaat. De kwaliteit van het aanwezige water wordt op verschillende manieren verbeterd. Zo worden er ecologische oevers aangelegd, waarbij een grotere variatie in waterdiepten en oeverprofielen de biodiversiteit in het park ten goede komt. Voorheen was er één smalle donkere watergang die in de schaduw van de hoge bomen lag en waar veel blad op het water terecht kwam. Er groeide geen waterplanten, het water was zwart en de bodem modderig. De condities in en om het water zijn zodanig verbeterd dat er meer mogelijkheden zijn voor het groeien en bloeien van flora en fauna. De diepere delen in de waterpartijen fungeren als refugium voor vissoorten in de winter, de ondiepe dwarsslootjes brengen het kwalitatief goede kwel- en regenwater door een gedoseerde uitstroom naar de centrale watergang. Samen met de rust en ondiepte van de slootjes gaat dit leiden tot prachtige kwelvegetaties van bijvoorbeeld de waterviolier.


Tweede uitgangspunt voor het ontwerp is de beleving van de gebruikers het park. Bewoners waren erg gesteld op de ‘ruige’ sfeer in het park, en daarom is veel bos behouden. Het ontstaan van het eiland door de parallelle waterweg met vistrap is uitgeroepen tot speeleiland voor kinderen, onder andere bereikbaar met stapstenen, en waar diverse (gerecyclede) houten speelelementen geplaatst. Kinderen van de nabijgelegen school kunnen hier via een verbinding met het schoolplein gebruik van maken. Het sportveld is geupgrade, wat extra plekken om te chillen voor de jeugd toegevoegd, en er is gezocht naar meer verbinding met het park. Deze gebieden hebben een wat opener karakter gekregen. Ook een aantal gecreëerde diagonale zichtlijnen zorgen voor een ruimtelijke ervaring voor de bezoekers die het park kunnen overzien in al zijn variatie. Maar ook zijn er plekken gekomen die besloten zijn, en waar de beschutting, afzondering en rust gevonden kunnen worden.


Film van gemeente Huizenbottom of page