top of page

Transformatie Bad Vilbelpark Huizen

SMARTLAND is gevraagd om een ontwerp te maken voor de transformatie van het Vilbelpark te Huizen. De bosplantsoenen en paden waren verzakt en erg nat waardoor onderhoud zeer moeilijk was. Gevolg hiervan waren er waren overstromingen en er vielen zelfs bomen om. Doordat het water in de schaduw van de hoge bomen lag en er veel blad op het water terecht kwam, groeide er geen waterplanten, was het water zwart en de bodem modderig. De gemeente heeft om deze omstandigheden te verbeteren het initiatief genomen om het park opnieuw in te richten, ’waardoor de bewoners weer langere tijd kunnen genieten van dit mooie stukje Huizen’.


Het ontwerp van Smartland richt zich in eerste plaats op meer water in het park. Dit is noodzakelijk om het Bad Vilbelpark klimaat adaptief te maken. Het park krijgt zo een betere drainage en er is meer waterbergingscapaciteit bij extreme hoosbuien. Het bestaande water wordt op sommige plekken verbreedt, en er worden ondiepe dwarsslootjes gegraven die het kwel- en regenwater gecontroleerd naar de centrale watergang brengen. Daarnaast richt het ontwerp zich op een grotere biodiversiteit, en waterkwaliteit. Aan de watergang worden ecologische oevers aangelegd waardoor een grotere diversiteit aan oeverprofielen ontstaat. Er komen er diepere delen in de waterpartijen als refugium voor vissoorten in de winter. Samen met de rust en ondiepte van de slootjes zal dit leiden tot prachtige kwelvegetaties van bijvoorbeeld de waterviolier.

Film van gemeente Huizen


bottom of page